November 20, 2017

Phaedo/ Plato

Phaedo [91ξδ] (english)

ἀλλ᾽ ἰτέον, ἔφη. πρῶτόν με ὑπομνήσατε ἃ ἐλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας μὲν γάρ, ὡς ἐγᾦμαι, ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖται μὴ ἡ ψυχὴ ὅμως καὶ θειότερον καὶ κάλλιον ὂν τοῦ σώματος προαπολλύηται ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖσα: Κέβης δέ μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ συγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν γε εἶναι ψυχὴν σώματος, ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολλάκις κατατρίψασα ἡ ψυχὴ τὸ τελευταῖον σῶμα καταλιποῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ᾖ αὐτὸ τοῦτο θάνατος, ψυχῆς ὄλεθρος, ἐπεὶ σῶμά γε ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν παύεται. ἆρα ἄλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι;

Thucydides 1.2.2

τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ᾽ ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὂν ὁπότε τις ἐπελθὼν καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε καθ᾽ ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι᾽ αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. [thucydides. 1.2.2]


Without commerce, without freedom of communication either by land or sea, cultivating no more of their territory than the exigencies of life required, destitute of capital, never planting their land (for they could not tell when an invader might not come and take it all away, and when he did come they had no walls to stop him, thinking that the necessities of daily sustenance could be supplied at one place as well as another, they cared little for shifting their habitation, and consequently neither built large cities nor attained to any other form of greatness. [J.M Dent]

Advertisements

November 18, 2017

..saltpan...
..Bubbetyc.ooBu….
………edirhang……..mobonneyillsuion
……………….bone………..hapicontinentall
rawnbenthicspal..
Soda-l….eguard..
.staffq……….gord..
.sh.au…………rair..
lia……b…….vel
swinangines
gg..siron.. sd
Maryof Egyp
ar mad os armados The e’r….he “”; “”;SeThe See’rT he See’rThe See’r
e’r; “”; “”; ee
os………. …ThThe Se ; “”; “”; “”; “”; ” TheSeerT eerTS
a””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;pC B
.d””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;bse
..e””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;eNol
l””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;rie
..a””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;Gslm
..n””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;eieie
..t””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;usnt
.o””; “”; “”; “”; “”; “”; “”; E i
de””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;da
……………………….la””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;um>tombolo (x);
>s””; “”; “”; “”; “”; “”; “”;C
enfrentamientos armados

November 17, 2017

“It is not even that he plays the role of a useful idiot as he kowtows to Putin yet again. The worst part, by far, is that a hostile power is engaged in an ongoing attack on America’s political system and Trump is deliberately stripping the nation’s defenses bare and leaving us exposed to future assaults. It is unilateral disarmament, plain and simple. We have never seen this type of weakness in a U.S. president before.” (politico)

Note on “Episode of Hands”

November 15, 2017

Having been rendered hand-mention-sensitized, as it were, by my concordance of hands in Winesburg, Ohio, I immediately stood upright when John Unterecker, in his biography of Hart Crane, called attention to Crane’s early poem “Episode of Hands.”

This poem could easily describe a situation in Winesburg, (a worker bandages another worker’s injured hand, which is a point of personal connection between them), and the plot thickens a bit because Crane had certainly read the Winesburg stories and was indeed a correspondent of Anderson’s.

The question consequently arose: Did this poem reveal a conscious or unconscious lifting of the hand motif from Winesburg?

The answer is — probably no. At least, this doesn’t appear to have occurred to Anderson himself, to whom Crane sent the poem, and who was severely critical of it on separate grounds. (This is discussed by Unterecker on pp.167-168 of Voyager.)

I suppose it would have interested me to know that either Crane or Anderson were conscious of those Winesburg hand repetitions, but there is no evidence of anything of that kind here. It would be interesting, nevertheless, to see Anderson’s full response to the poem.

November 14, 2017

……………….A……………….………………

L……………….……………….N………………

The Unanswered Question…………….

A……………….……………….D………………

E……………….……………….,


……………….,,,…..….. A. a I
……………….,,,…....v v ………iR
……………….,,,…..e a ……..,,,,,.v a v
……………….,,,….. hl.Isthmus of a i
……………….,,,…..ta.TehuantepecA R I
……………….,,,…..e. c ………….,,,,,.v a
………………..,,,……m h ……….,,,,,.i r
……………………,,,…..o.. i vairvair